ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ / สินค้า ด้วยกล้องจุลทรรศน์

โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ ในการตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุดิบ / สินค้า

  • สุ่มตรวจวัตถุดิบ ก่อนนำเข้าสายการผลิต
  • สุ่มตรวจสินค้า ก่อนผ่านสู่แผนก บรรจุภัณฑ์

วัดขนาดของวัตถุดิบ / สินค้า ด้วย Vernier, Internal Micrometers
โดยการใช้ Digital Vernier ในการวัด เพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุด ทั้งหน่วย มิลลิเมตร และ นิ้ว ด้วยความแม่นยำขนาด 0.2 มิลลิเมตร หรือ 0.001 นิ้ว เครื่องมือนี้สามารถวัดมิติ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งความลึกมากถึง 6 นิ้ว

ออกแบบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ CAD/CAM 

ใช้การออกแบบแบบ 3D สำหรับชิ้นส่วนสำเร็จ และใช้การออกแบบแบบ 2D สำหรับรูปแบบการจัดวาง รวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการตั้งโปรแกรม การเจาะและการตัดด้วยเลเซอร์ โดยปกติแล้ว ขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งนักออกแบบคอมพิวเตอร์ จะต้องทำข้อมูลให้ตรงกัน ระหว่างเครื่องจักรกับระบบคอมพิวเตอร์

การตรวจสอบการเคลือบ โดยใช้ X-ray, AA, ICP, Salt spray test 
The O.T.Chemical analytical laboratory กำหนด GLP (Good Laboratory Practic) Analysis ในการวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ ที่ได้มาตรฐานสูงสุด

ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ เครื่องมือดังกล่างรวมไปถึง

HPLC -High Performance Liquid Chromatography, CVS-Analysis, UV-Visible spectophotometer, Automatic Titration, Cross-section Analysis, AA-Atomic Absorption Spectrometer, IC-Ion Chomatography, CD-Conductivity detector, RI-Refactive Index detector and GC-Gas Chromatography, X-Ray Fluorescence.

การตรวจสอบโลหะ, เศษโลหะ , ความหนาของสีเคลือบผิว

เจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องมือตรวจสอบหาเศษโลหะ หรือชิ้นส่วนที่แตก บนตัวกระดุม